நீங்கள் ஒரு தலைமையின் கிழ் ஒன்றினைய வேண்டுமா ?


நீங்கள் ஜாஹீல்களாக மரணிப்பதிலிருந்து தற்காத்துக் கொள்ள வேண்டுமா ?

நீங்கள் ஒரு தலைமையின் கிழ் ஒன்றினைய வேண்டுமா ?


உங்களை வழிநடத்தும் இஸ்லாமிய தலைமை வேண்டுமா ?


உங்களிடையே தொழுகை நிலைநாட்டப்பட வேண்டுமா ?

நீங்கள் பாதுகாப்பாக வாழ வேண்டுமா ?

பூமியில் அமைதி வேண்டுமா ?

பாகுபாடற்ற நீதி வேண்டுமா ?

இறை சட்டங்கள் அடிப்படையில் தீர்வு வேண்டுமா ?

இறைநெறி மற்றும் இறைதூதின் வழிமுறையில் ஆளப்பட வேண்டுமா ?

இஸ்லாமிய தீன் மேலோங்க வேண்டுமா ?

இன்னும் .......

நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டியது 

***கிலாஃபா***

ஆம் மீண்டும் கிலாஃபா உதிக்க வேண்டும் அதன் கீழ் நாம் வாழ வேண்டும்.

அதற்காக சிறு முயற்ச்சியேனும் செய்ய வேண்டும்.

No comments:

Post a Comment