இவர் தான் முஃமிண்களின் தலைவர்

 
வரலாறு பல வீரர்களைப்
பார்த்திருக்கிறது உமரைப் போன்ற
ஒரு வெற்றியாளரைப் பார்த்ததில்லை.

பல வெற்றியாளர்களைப் சந்தித்திருக்கிறது உமரைப் போல
ஒரு வாழ்நாள் சாதனையாளரை அது
கண்டதில்லை.

பல அரசியல் மேதைகளைப் பார்த்திருக்கிறது உமரைப் போல ஒரு தொலை நோக்கு கொண்டவரை அது சந்தித்ததில்லை.

பல ஆட்சித்தலைவர்களை பார்த்திருக்கிறது உமரை போன்று
ஏழையாக எவரும் அரசாட்சி செய்ததில்லை.

உமரைப் போல நீதியாக நடந்து
கொண்டவர், உமரைப் போல
சட்டத்திற்குட்பட்டு வாழ்ந்தவர், உமரைப்
போல ஒட்டுப் போட்ட ஆடையணிந்தவர்,உமரைப் போல
நிர்வாகம் செய்தவர்,உமரைப் போல
வளர்ச்சிப் பணிகளை
கவனித்தவர்,உமரைப் போல தன்
குடிமக்களை பாதுகாத்தவர்,உமரைப்
போல தன் அதிகாரிகளை
கண்காணித்தவர்,
உமரைப் போல குடும்பம் நடத்திய
ஆட்சியாளர், உமரைப் போல
எதிரிகளை அஞ்சி நடுங்கச் செய்தவர்,
உமரைப் போல நகர நிர்வாகம்
செய்தவர், உமரைப் போல
பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு கண்டவர்,
உமரைப் போல இரண்டாம்
கட்டத்தலைவர்களுக்கு
வாய்ப்பளித்தவர், உம்ரைப் போல
திறமையாளர்களைப் பயன்படுத்திக்
கொண்டவர், உமரைப் போல
முன்னேற்றத்திற்கு வழியமைத்துக்
கொடுத்தவர், உமரைப் போல
அமைதியை பராமரித்தவர், உமரைப்
போல சிறுபான்மையினர் நலனில்
அக்கறை கொண்டவர், உமரைப் போன்ற
கண்டிப்பானவர்,உமரைப் போன்ற
சாமாண்யர், உமரைப் போன்ற தொண்டர்,
உமரைப் போல தன் சமூகத்த்திற்கு
பாக்கியமான மனிதர் என்று இந்த
உலகில் எவரையும்
சுட்டிக்காட்டுவது அரிது.

நிகர் சொல்ல முடியாத மனிதர் என்ற
வார்த்தை கலீஃபா உமர் (ரலி)
அவர்களுக்கு பொறுந்துவது போல
மற்றெவருக்கும் பொருந்தாது.

அவரின் ஆட்சியைப்போன்று என் ஆட்சி இருக்கும் ! அவரின் நீதியைப்போல்
என் நீதி, நிர்வாகம் இருக்கும் ! என்று மேடைப்பேச்சி பேசிவிடலாம். !

ஆனால் அது சாத்தியமா? நடக்குமா? என்று சிந்திக்க வேண்டும்.

ஏனெனில் அவர் வெரும் அரசியல் மட்டும் அல்ல.

خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஆன்மீகத்தையும், இஸ்லாமிய அரசியலையும் முறையாகப் படித்த இறை ஆட்சியாளர் >> கத்தாபின் மகன் உமர் (ரலி) அன்ஹு அவர்கள்.