கிலாபத்


கிலாஃபா ஒரே தீர்வு என்ற புத்தகத்திலிருந்து

இஸ்லாமிய எழுச்சியின் மைல்கற்கள் என்ற நூலிலிருந்து

கிலாஃபத்தும் இந்திய துணைக்கண்டமும்